Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.425

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.844

Hình sự

5.397

Dân sự

7.470

Hôn nhân và gia đình

350

Kinh doanh thương mại

68

Hành chính

29

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.266

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv