Skip to main content

TUẦN 21 (TỪ NGÀY 18/05/2020 ĐẾN NGÀY 22/05/2020)

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Trần Hùng Dũng

PHÓ CHÁNH ÁN

Lê Thanh Vũ

PHÓ CHÁNH ÁN

Thái Rết

PHÓ CHÁNH ÁN

Võ Hoàng Anh

Thứ Hai

Ngày 18/05/2020

Sáng

Dự tập huấn trực tuyến

Dự họp Công an tỉnh

Đi học kiến thức quốc phòng

Dự tập huấn trực tuyến

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 19/05/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 20/05/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 21/05/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại Vĩnh Long

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Công tác tại Vĩnh Long

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 22/05/2020

Sáng

Làm việc Ban nội chính

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học kiến thức quốc phòng

Làm việc tại cơ quan

TUẦN 21 (TỪ NGÀY 18/05/2020 ĐẾN NGÀY 22/05/2020)


cdscv