Loading...
Skip to main content

NHỮNG MỐC SON TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA TAND TỈNH SÓC TRĂNG

(23/09/2022 15:53)

Nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, kể từ khi được thành lập vào giữa tháng 4/1992, TAND tỉnh đi vào hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều thách thức. Về cơ cấu tổ chức, TAND tỉnh có 02 tòa chuyên trách, 02 phòng chức năng và 07 đơn vị TAND cấp huyện với tổng số khoảng 50 biên chế. Trình độ, năng lực cán bộ, công chức không đồng đều; đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp chưa qua đào tạo chuyên môn và bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Trụ sở làm việc được tận dụng từ các nhà làm việc của chế độ cũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc thiếu thốn không đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra nhiều mục tiêu nhiệm vụ đổi mới và phát triển đất nước, trong đó có nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngay sau khi Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được triển khai quán triệt thực hiện, nhiều văn bản pháp luật, quy định về công tác tư pháp cũng được ban hành, cụ thể hóa chủ trương, mục tiêu của Đảng. Đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã quy định cụ thể và nhấn mạnh vị trí, vai trò của Tòa án nhân dân là cơ quan tư pháp, trung tâm của hoạt động xét xử.

Trên cơ sở đó, để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Sóc Trăng không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng xây dựng mục tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, từng năm công tác, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá như: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng xét xử và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác của đơn vị. Với quyết tâm và nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển rõ rệt của đơn vị trong thời gian qua, cụ thể:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tỉnh với 07 đơn vị trực thuộc, 11 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện với tổng số 167 biên chế (sau khi đã thực hiện tinh giản 10%), so với lúc mới thành lập tăng 117 biên chế. Việc tổ chức các tòa chuyên trách tại TAND cấp tỉnh càng đảm bảo tính chuyên sâu, nhất là tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên là phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, việc tổ chức bộ máy giúp việc, tổ hành chính tư pháp tương tự như cơ chế một cửa ở các cơ quan hành chính tại TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công việc. Bên cạnh đó cũng đảm bảo việc phân công Thẩm phán giải quyết án khách quan, công bằng hơn thông qua lựa chọn ngẫu nhiên.

- Đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án ngày càng được kiện toàn cả về chất và lượng, 100% cán bộ, công chức đều có trình độ đại học luật trở lên, trong đó có trình độ thạc sỹ chiếm 21,6% (36 công chức) và đang đào tạo là 03% (05 công chức). Cơ chế bổ nhiệm Thẩm phán được đổi mới theo hình thức thi tuyển chọn và thi nâng ngạch mang tính cạnh tranh cao, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp, nhất là Thẩm phán có năng lực đồng đều hơn so với trước.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng và có nhiều đổi mới, 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là thông qua các đợt tập huấn, đối thoại trực tuyến, trao đổi nghiệp vụ với Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh, với Thẩm phán TAND tối cao và TAND cấp cao … đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Bình quân hằng năm, đơn vị đưa đi đào tạo nghiệp vụ xét từ 05 đồng chí. Tổ chức ít nhất 02 đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân và công chức giữ chức danh tư pháp. Mặt khác, khuyến khích công chức tự đào tạo nâng cao trình độ chiếm khoảng 20% tổng số biên chế ở các đơn vị.

Ngoài ra, Ban cán sự đảng cũng đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ được quy hoạch và Thẩm phán nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Tòa án nhân dân trong tình hình mới.

- Hoàn thành nhiệm vụ xét xử với chất lượng cao. TAND hai cấp trong tỉnh không ngừng nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu xét xử. Mặc dù số lượng các loại án thụ lý hằng năm tăng bình quân hơn 1000 vụ việc, nhưng tỷ lệ giải quyết án vẫn đảm bảo đạt bình quân từ 87% trở lên. Các bản án, quyết định của Tòa án được ban hành đúng quy định, đúng người, đúng tội, thể hiện được sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật. Số vụ án bị hủy, sửa có lỗi của Tòa án được hạn chế đến mức thấp nhất và không vượt quá 1,5% mục tiêu Quốc hội đề ra; khắc phục triệt để việc bản án, quyết định tuyên không rõ ràng; không để xảy ra tình trạng xét xử oan, sai hay bỏ lọt tội phạm; số vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử giảm đáng kể.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, được Tòa án nhân dân tối cao và Tỉnh ủy quan tâm đầu tư, trang bị cơ bản đảm bảo cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Nhiều trụ sở làm việc mới của TAND cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp đất và TAND tối cao đầu tư xây dựng mới như: Châu Thành, Trần Đề, Mỹ Xuyên không còn tình trạng phải thuê trụ sở như những năm trước đây. Hiện nay, TAND tỉnh đang đề nghị Tỉnh ủy, TAND tối cao xem xét cấp đất, xây dựng lại trụ sở cho các đơn vị như: TP. Sóc Trăng, Vĩnh Châu, Long Phú và Kế Sách.

- Cùng với những kết quả nổi bật trên, đơn vị cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án để hướng tới xây dựng Tòa án điện tử trong tương lai. Đưa vào sử dụng các phần mềm quản lý án, quản lý hồ sơ cán bộ, các phần mềm thống kê - lưu trữ, văn thư; việc công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án trên cổng thông tin điện tử; xây dựng và kết nối mạng nội bộ của TAND tỉnh và Trang thông tin điện tử của đơn vị…. được khai thác, sử dụng hiệu quả. Các hoạt động của Tòa án được công khai, thông qua đó góp phần tuyên truyền các hoạt động cải cách tư pháp để người dân nắm rõ hơn. Đồng thời, cũng thuận tiện cho người dân nắm các quy định, thông tin pháp luật. Đặc biệt là việc đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến trong công tác lãnh, chỉ đạo và tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho Tòa án địa phương, đảm bảo việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kịp thời, nhanh chóng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, như: vẫn còn án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp thiếu hụt nghiêm trọng, một số công chức chất lượng công việc chưa cao, chưa tâm huyết với nghề; một số đơn vị trụ sở làm việc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, đơn vị cũng đề ra một số giải pháp để khắc phục cụ thể như: tiếp tục thực hiện các giải pháp trọng tâm mang tính đột phá trogn hoạt động của đơn vị; đề nghị Tòa án nhân dân tối cao bổ sung biên chế, nhất là xem xét nguồn tuyển dụng tại chỗ phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng địa phương; tăng cường đào tạo nghiệp vụ xét xử đảm bảo có lực lượng kế thừa và thay thế khi có yêu cầu và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân. Đề nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục đề xuất với chính quyền địa phương và TAND tối cao về việc cấp đất sạch và xây dựng trụ sở cho một số đơn vị TAND cấp huyện.

Nhìn chung, qua 30 năm xây dựng và phát triển TAND tỉnh Sóc Trăng đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật. Thời gian tới, đơn vị sẽ càng nỗ lực hơn nữa, chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng và phát triển Tỉnh nhà lên tầm cao mới.

image

Đồng chí Dương Công Lập – Nguyên Bí thư BCSĐ, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng chụp hình lưu niệm cùng công chức Tòa án tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 – 2009

image

Đồng chí Trần Hùng Dũng – Nguyên Bí thư BCSĐ, Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc TAND tỉnh

https://soctrang.toaan.gov.vn/webcenter/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aTAND143960

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Chánh án TAND tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng cho đồng chí Thái Rết

Một số hình ảnh về hoạt động của TAND tỉnh Sóc Trăng qua các năm

image

image

image

image


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 245
cdscv